SZKOLNA WIGILIA

Nawigacja

Dokumenty szkolne

PROGRAM WYCHOWAWCZY

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W CZUBROWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

 

Załącznik  do  uchwały nr 2-2015/2016

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej  im. Komisji Edukacji Narodowej w Czubrowicach

z dnia 10 września 2015 roku

 

Za podstawę Programu Wychowawczego Szkoły przyjmuje się  uniwersalne zasady etyki wynikające                                          z chrześcijańskiego systemu wartości, które ukierunkowują rozwijanie u uczniów poszanowanie drugiego człowieka, tolerancję, miłość Ojczyzny                 i szacunek dla polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz są pomocne w realizacji wszystkich celów  i zadań Szkoły.

 

CELE GŁÓWNE I POŚREDNIE

 

 1. Rozwój intelektualny ucznia:

a)      umiejętność poszukiwania informacji,

b)      umiejętność przyswajania wiedzy,

c)      poznawanie swoich uzdolnień.

 

 1. Rozwój moralny ucznia:

a)      autentyzm działań,

b)      myślenie wartościujące,

c)      umiejętność oceny własnych zachowań.

 

 1. Ukierunkowanie uczuć i emocji ucznia:

a)      umiejętność kontaktowania się z ludźmi,

b)      kształtowanie wrażliwości uczuciowej,

c)      opanowywanie emocji.

 

 

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI W/W CELÓW

 

Ad 1a) 

-          ustawiczne wyrabianie u ucznia nawyków korzystania z różnych źródeł informacji dostępnych w szkole i poza nią,

-          stwarzanie uczniom dogodnych warunków dostępu do nowoczesnych źródeł informacji poprzez wzbogacanie i uaktualnianie posiadanej bazy i zasobów,

-          uczenie selektywności doboru informacji i budowania własnego sądu,

-          organizowanie zajęć edukacyjnych poza klasą  i szkołą (np. w muzeum, teatrze, kinie, sadzie itp.)

 

Ad 1b)

-          zapoznawanie uczniów z metodami i technikami uczenia się oraz przyswajania informacji połączone z odpowiednimi ćwiczeniami,

-          stosowanie w procesie lekcyjnym metod aktywnych,

-          dążenie do efektywnego wykorzystania czasu zajęć edukacyjnych,

-           różnicowanie pracy domowej ucznia,

 

Ad 1c)

-          rzetelne informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o rozwoju dziecka,

-          stwarzanie uczniom warunków do uczestniczenia w dodatkowych zajęciach wspomagających rozwój dziecka i umożliwiających rozpoznanie jego zdolności i talentu (np. zajęcia sportowe, artystyczne, popularnonaukowe),

-          korzystanie z wszelkich form ułatwiających uczniom  kontakt ze sztuką i kulturą oraz zdobyczami współczesnej myśli,

-          uświadamianie rodzicom potrzeby pracy nad rozwojem zdolności i nabytych umiejętności dziecka,

-          organizowanie różnorakich form prezentacji talentów i uzdolnień (np. popisy, koncerty szkolne, konkursy, zawody, itp.),

-          wspieranie szczególnie uzdolnionych uczniów pomocą stypendialną, gdy zaistnieją sprzyjające okoliczności finansowe

 

Ad 2a)

-          analizowanie i rozwiązywanie sytuacji problemowych wspólnie z uczniami,

-          ścisła współpraca z domem  rodzinnym ucznia mająca na celu poszerzenie kręgu oddziaływań wychowawczych rodziców (prawnych opiekunów) i ujednolicenie tych oddziaływań

 

Ad 2b)

-          ukazywanie pozytywnych wzorców w literaturze, historii i otaczającej rzeczywistości oraz odwoływanie się do nich,

-           podtrzymywanie tradycji szkolnych i kreowanie szkolnego ceremoniału poprzez organizowanie imprez z nimi związanych,

-          poszukiwanie wzorów postaw godnych naśladowania,

-          udział uczniów w obchodach świąt państwowych i rocznic patriotycznych oraz we wszelkich imprezach obywatelskich,

-          uczenie dystansowania się od zła,

-          uczenie  samodzielnego dokonywania wyboru

 

Ad 2c)

-          wspólna i świadoma ocena działań indywidualnych i zbiorowych w zaistniałych i wykreowanych sytuacjach wychowawczych,

-          uczenie szacunku dla drugiego człowieka,

-          wymaganie stosowania się do regulaminów szkolnych oraz norm dobrego wychowania i zachowania,

-          dawanie dobrego przykładu przez nauczycieli i personel szkolny

 

Ad 3a)

-          stwarzanie warunków do szerokiej integracji środowiska uczniowskiego (np. wspólny wypoczynek, spędzanie wolnego czasu w grupie, klasowe życie pozalekcyjne),

-          uczestnictwo w spotkaniach z ludźmi dorosłymi,

-          współpraca z rodzicami, środowiskami lokalnymi, duchowieństwem w celu nawiązywania kontaktów i poszerzania możliwości obcowania z ludźmi,

-          uczenie tolerancji w kontaktach międzyludzkich,  

-          budowanie u uczniów postaw szacunku i otwartości na inność, promowanie różnorodności kulturowej,

-          uwrażliwianie uczniów na przejawy dyskryminacji motywowanej uprzedzeniami ze względu na rasę, status ekonomiczno-społeczny, pochodzenie etniczne, płeć, wyznanie czy język

 

Ad 3b)

-          zapewnienie warunków do kontaktu ucznia z naturą i szeroko pojętą sztuką,

-          organizowanie i udział w akcjach pomocy na rzecz potrzebujących,

-          eliminowanie postaw egoistycznych i komercyjnego podejścia do rzeczywistości,

-          uczenie obserwacji prowadzącej do zauważenia potrzeb otoczenia,

 

 

 

 

Ad 3c)

-          pokazywanie jak panować nad odruchami i emocjami,

-          stwarzanie warunków do „przekucia” emocji na formy artystyczne, sportowe i inne działania korzystne dla otoczenia,

-          ustawiczna dbałość o przyjazną atmosferę i życzliwy stosunek do innych,

-          podejmowanie prób pracy nad własnym charakterem w oparciu o pomoc pedagogiczną i psychologiczną. 

 

 

         

Rozwinięciem niniejszego Programu jest Plan zadań wychowawczych przygotowany przez wychowawców klas dla każdego etapu edukacyjnego.

 

Uzgodniono z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej w Czubrowicach w dniu 21.09.2015.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im.Komisji Edukacji Narodowej w Czubrowicach
  Szkoła Podstawowa im.Komisji Edukacji Narodowej
  Czubrowice 85
  32-049 Przeginia
  woj. małopolskie
 • (0-12)38-98-045

Galeria zdjęć