Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe - Remont schodów wejściowych do budynku szkoły od strony południowej oraz placu przyszkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czubrowicach

Czubrowice, dnia 06.05.2020 r.

 

Zapytanie ofertowe

            Postępowanie nie podlega ustawie z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
– podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy.

 

Przedmiot zapytania (nazwa):

Remont schodów wejściowych do budynku szkoły oraz placu przyszkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czubrowicach.


 


 

     I.            Zamawiający:             Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czubrowicach

•      32-049 Przeginia, Czubrowice 85

•      Adres strony internetowej: https://spczubrowice.edupage.org/

•      korespondencja z Wykonawcami będzie prowadzona: Robert Luty - dyrektor

•      NIP Gminy ; 6772019451

 

     II.            Opis przedmiotu zamówienia.

 Przedmiotem zamówienia jest remont schodów wejściowych do szkoły i placu przyszkolnego przy budynku ZSP w Czubrowicach.

Zakres prac remontu schodów to;

- wykop i rozbiórka starych schodów,

- wykonanie podbudowy,

- położenie kostki

- wykonanie obrzeża

Szacunkowy metraż to około 40 m2.

Zakres prac remontu placu przyszkolnego to;

- wykop, rozkucie, rozbiórka betonów

- wykonanie podbudowy

- położenie kostki,

- wykonanie obrzeża

Szacunkowy metraż to około 150 m2.

Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje (np.: dokonał wizji lokalnej w terenie), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania Zamawiającego.

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych.

 

     III.   Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

 

a)      Należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

b)       Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.: Remont schodów wejściowych do budynku szkoły oraz placu przyszkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czubrowicach.

c)      Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

d)      Ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,

e)      Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na obie części zamówienia lub na wybraną część zamówienia.

 

     IV.   Wymagany termin realizacji umowy30.06.2020 r.

 

     V.      Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej.

 

Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny i wyboru ofert:

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100 %

 

Należy zaoferować okres gwarancji na wykonane prace.

 

       VI.   Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

a)      Formularz propozycji cenowej.

b)      Uproszczony kosztorys ofertowy,

c)      Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym potwierdzoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem,

 

d)      Umowa spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców jest prowadzona
w formie spółki cywilnej.

e)      Należy przedstawić oświadczenie, że osoba/osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 

       VII.  Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

  • Wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

  • Obowiązujący podatek od towarów i usług.

Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. 

    VIII.  Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy przesłać w terminie do dnia 14.05.2020 r. do godziny 1300
na adres e-mail spczubrowice@op.pl

Liczy się data i godzina wpływu oferty na adres e-mail


 

    IX.   Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:

Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 14.05.2020 r. o godzinie 14.00
w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czubrowicach, pokój – sekretariat.

 

  X.            Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego:

Robert Luty ,

e-mail :spczubrowice@op.pl

 

     XI.   Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 5 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany wykonawca ma podpisać umowę. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej propozycji cenowej.

 XII.

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Czubrowicach
    Czubrowice 85
    32-049 Przeginia
    woj. małopolskie
  • (0-12)38-98-045

Galeria zdjęć